Medlem

Vilkår for medlemskap

1. Krav til medlemskap

a) Som medlemsbedrift opptas aksjeselskaper som har drevet håndverks- eller bygningsrelatert virksomhet i minst 2 år, og der virksomheten ikke ellers faller naturlig inn i et allerede BHN-tilsluttet forbund.

b) Medlemsbedriften som søker må dokumentere å ha en fast ansatt daglig og/eller faglig leder med faglige håndverkskvalifikasjoner tilsvarende svennebrev i minst 2 år, og/eller mesterbrev, fagskole, bachelor, ingeniørlinje eller master i bygningsrelaterte fag.

c) Medlemsbedriften som søker skal for sin virksomhet dokumentere å ha gyldig ansvarsforsikring og fremlegge skatteattest uten skyldig skatt eller merverdiavgift.

d) Medlemsbedriften plikter til enhver tid å inneha den kompetanse som opptaksvilkårene fastsetter.

e) Medlemsbedriften velger selv den person som skal representere bedriften i BHN og underretter BHN om dette.

f) En medlemsbedrift plikter å vise lojalitet overfor BHN og dets medlemmer og medlemsorganisasjoner, og må derfor ikke foreta eller delta i handlinger som er i strid med BHNs interesser eller renommé.

g) Medlemsbedriften plikter å arbeide for seriøsitet i håndverksnæringene, holde håndverksfagene i hevd og holde seg oppdatert i forhold til tidens krav.

2. Søknad om opptak som medlemsbedrift

a) Søknad om opptak skal sendes til BHNs sekretariat som gjennomgår søknaden med tilhørende dokumentasjon, og videresender denne til BHNs styreleder og nestleder for behandling.

b) Styret i BHN kan dispensere fra kravene i opptaksvilkårene når særlige grunner foreligger. Dersom det er nødvendig å søke eller gi dispensasjon fra kravene ommedlemskap, skal slik begrunnet dispensasjonssøknad medfølge selve søknaden om opptak.

Søk om å bli medlem her

3. Serviceavgift ved medlemskap

Brutto omsetning millServiceavgift
0 – 24 200,-
2 – 58 400,-
5 – 912 600,-
9 – 1416 900,-
14 – 2021 100,-
20 – 2725 300,-
27 – 3529 500,-
35+33 700,-

Serviceavgift til BHN fastsettes av BHNs styre, normalt ved generalforsamling med virkning fra neste årsskifte.

Serviceavgift beregnes utfra innsendt årsoppgave med fjorårets regnskapstall innen angitt frist og faktureres fortløpende innen august måned. Ved manglende betaling avsluttes medlemsservicen og bedriften meldes ut. Allerede forfalt eller innbetalt serviceavgift tilbakebetales ikke ved utmeldelse.

4. Innmelding, varighet, utmeldelse eller oppsigelse

Ved godkjent søknad er innmelding gyldig fra påfølgende månedsskifte.

Det er to års bindingstid for medlemskap tellende fra innmeldingsdato.

Ut over dette er det 6 måneders løpende oppsigelsestid gjeldende fra utmeldingsdato.

Utmeldelse sendes skriftlig til BHN.

5. Eksklusjon

Opptrer medlemmet i strid med BHNs krav til medlemskap, BHNs vedtekter eller opptrer illojalt overfor BHN kan dette føre til eksklusjon.

Dette gjelder også når et medlem for øvrig opptrer på en måte som er til skade for håndverksfagene og BHNs anseelse.

Eksklusjonssak skal behandles i BHNs styre. Et ekskludert medlem kan med frist på 3 uker levere en begrunnet klage på avgjørelsen til BHNs styre for ny behandling i samme styre.

Del denne siden via