Nyheter

Høringsinnspill endringer i Arbeidsmiljøloven

Bygghåndverk Norge (BHN) har avgitt høringsinnspill til Arbeids- og sosialkomiteen gjeldende regjeringens forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven (Prop. 14L 2022-2023).

Bygghåndverk Norge (BHN) mener forslagene i all hovedsak bidrar til videreutvikling av Arbeidsmiljøloven i tråd med endringene i arbeidslivet, men kan ikke støtte muligheten for etablering av arbeidsmiljøutvalg i bedrifter ned til 10 ansatte, og krav til valg av verneombud ned til 5 ansatte.  

Bygghåndverk Norge støtter forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven knyttet til tydeliggjøring av arbeidstaker- og arbeidsgiverbegrepet, arbeidsgiveransvar og informasjon og drøfting i konsern, de kollektive ordningene for vernetjeneste og arbeidsmiljø, arbeidsgivers drøftingsplikt om bruk av ulike tilsettingsformer, samt opptjeningstid for rett til fast ansettelse etter midlertidig ansettelse.

Verneombud

Bygghåndverk Norge (BHN) støtter forslaget om å innlemme innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere i verneombudsarbeidet i virksomheten de arbeider i, men støtter ikke forslaget om å fjerne unntaksmuligheten for verneombud i de minste virksomhetene. Departementet viser selv til at det i de minste virksomhetene vil være lettere å ha oversikt over de arbeidsmiljøutfordringene som finnes, og ta disse direkte opp med arbeidsgiver. Dette er sammenfallende med erfaringen hos de minste bedriftene i byggenæringen og at det for bedrifter med mindre enn 10 ansatte, er krevende å etablere en stabil verneombudsordning.

Bygghåndverk Norge (BHN) viser også til at det i en rekke bransjer med SMB-struktur, er en ordning med Regionale Verneombud (RVO). For bygge- og anleggsnæringen har denne ordningen, som er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet, finansiert av arbeidsgiversiden og driftet av arbeidstakerorganisasjoner, fungert i flere tiår. RVO har som hovedoppgave å oppsøke bedriftene for å veilede og ivareta oppgavene som verneombud der hvor virksomheten ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg.

Arbeidsmiljøutvalg

Bygghåndverk Norge (BHN) støtter forslaget til senkning av terskel for opprettelse av arbeidsmiljøutvalg fra 50 til 30 ansatte, men kan ikke anbefale forslaget om at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter ned i 10 ansatte dersom en av partene krever det. Departementet viser selv i proposisjonen til at et arbeidsmiljøutvalg først og fremst vil ha betydning for virksomheter av en viss størrelse, og at en nedre grense på 30 arbeidstakere er en hensiktsmessig avgrensning.

Det gis ingen begrunnelse for at krav om arbeidsmiljøutvalg i bedrifter mellom 30 og 10 ansatte i seg selv vil styrke vernearbeidet. BHN foreslår at bestemmelsen utgår, alternativt at det kan opprettes arbeidsmiljøutvalg i bedrifter ned til 10 ansatte dersom begge parter er enige om dette.

Stortinget sluttbehandler regjeringens forslag til lovendringer i midten av februar.

Se BHNs høringsinnspill


For nærmere informasjon, kontakt
Frank Ivar Andersen, leder politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN)
e-post fia@byggmesterforbundet.no telefon 91 89 38 00.

Håvard Alterskjær, advokatfullmektig i Byggmesterforbundet
e-post ha@byggmesterforbundet.no telefon 942 77 390

06/01/2023